gwmc

Greater Warangal Municipal Corporation

Online Trade License Applications


Home
Login

Apply New Trade License

Search Application Status


Trade License Dashboard

Trade License SI Wise

Trade License Download

Trade License Search

Trade License Payment

Trade DCB

Trade Rates

Trade Day Wise Colelction

User Guide

TRADE APPLICATIONS SI WISE

S.No.SI NameTotal ApplicationsPending Within SLAPending Beyond SLAResolved Within SLAResolved Beyond SLARejected
1SHYAM SUNDER M482 0 0 4194914
2UPENDER K714 0 1 6572531
3ANIL KUMAR POLEPAKA1352 1 0 12547324
4NAGABHUSHANAM R238 1 1 2002511
5BHEEMAIAH J712 1 0 6573321
6ELLASWAMY N,UMS432 1 1 3942016
7SAMBAIAH M408 0 0 3701523
8KARUNAKAR.S447 1 0 3893423
9BHASKAR P840 2 1 7764813
10SHYAM RAJ CHENNURI 874 2 3 8133026
11ESRAM SREENU324 1 0 2593727
12DHARAM SINGH K532 0 3 4524235
13SURESH.P279 0 0 236367
14NARENDER B811 4 3 7295124
15KUMARASWAMY L621 2 1 5395029
16SUNIL KUMAR JANNU318 0 0 2802513
 Totals938416148424593337